čl.3

Prevádzkovateľ cintorína spoločenských zvierat a jeho základné povinnosti

 

1. Prevádzkovateľom cintorína spoločenských zvierat PLAMIENOK je Vladimír Juhás, bytom Rakovec nad Ondavou č.47

2. Prevádzkovateľ je povinný:

                   -prevádzkovať cintorín spoločenských zvierat v súlade so schváleným prevádzkovým a hygienickým poriadkom

                   -viesť evidenciu hrobových miest a evidenciu prevádzkovania cintorína spoločenských zvierat

                   -umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu pri pochovaní zvieratka

                   -písomne informovať nájomcu (ak mu je známa jeho adresa) o skutočnosti, že uplynie lehota na ktorú bolo nájomné zaplatené

3. Prevádzkovateľ je ďalej povinný:

                    -starať sa o zeleň nachadzajúcu sa na cintoríne spoločenských zvierat, vrátane jej pravidelnej údžby

                    -starať sa o oplotenie cintorína spoločenských zvierat

                    -zabezpečovať poriadok a čistotu na cintoríne spoločenských zvierat

                    -značiť hrobové miesta

 

čl.4

Nájomca hrobového miesta

 

- uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomne nájomcovi hrobové miesto na pochovanie zvieratka

- nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú a nesmie byť uzatvorená na dobu kratšiu ako je doba tlenia

- nájomné právo na hrobové miesto oprávňuje nájomcu nakladať s týmto miestom podľa tohto prevádzkového a hygienického poriadku cintorína spoločenských zvierat

- nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta

- vlastník zvieratka (nájomca) je povinný doložiť Veterinárne osvedčenie ešte pred započatím pohrebu

- za identitu pochovávaného zvieratka s Veterinárnym osvedčením ručí majiteľ zvieratka

 

čl.5

Všeobecné hygienické požiadavky

1. Za účelom ochrany proti kontaminácii, hlavne voľne žijúcich zvierat ako aj túlavých psov musí byť celý areál cintorína spoločenských zvierat oplotený.

2. Všetky priestory sa musia udržiavať v čistote a v dobrom stave údržby.

3. Usporiadanie hrobových miest musí:

        -umožňovať prístup a údržbu každého hrobového miesta

        -umožňovať bezproblémový výkop hrobu

        -umožňovať vhodné manipulačné podmienky na prevedenie pohrebu

4. Dezinfekčné prípravky sa nesmú skladovať tak aby prišli do styku s potravinami

5. Každá osoba pracujúca pri prevádzaní výkopu a pohrebu zvieratka musí dodržiavať vysoký stupeň osobnej čistoty a nosiť vhodný pracovný odev